Türkiyede Mevcut Yasal Düzenlemeler Ve Standartlar Nelerdir?

1- Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği; Hayati bir fonksiyonu olan su ve kaynakları her türlü kirlenmeden korunması gerekmektedir. Yükleme ve boşaltma esnasında suya zararlı maddelerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 •  Yükleme ve boşaltma işlemi takip edilmelidir.
 •  Uygun koruma önlemleri alınmalıdır (örn. aşırı dolumun önlenmesi)
 • Dolum seviyesi, basınç gibi unsurlar gözetilmelidir.

hukuk

2- Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması Yönetmeliği; Radyoaktif maddenin kara, demir, hava ve denizyoluyla taşınması sırasında amaç, toplum bireylerinin, radyasyon görevlilerinin radyasyondan korunmasını ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamaktır. Tasarım, ve imalat aşamaları da dahil olmak üzere yüklenmesi, taşınması, indirilmesi, geçici olarak depolanması ve alıcıya teslim edilmesi aşamalarını kapsar.

3- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Taslak) Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, ünite içinde taşınması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır.
4- Karayolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Tasarlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği; Bu yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere; karayolunda tehlikeli maddelerin taşınması için tasarlanan araçlara AT Araç tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir. (isteğe bağlı)

lpg

5- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Taşıma Kuralları ( TS 1445)

6- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)– Doldurma ve Boşaltma Kuralları (TS 1449)
7- Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği; Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli kimyasalların kontrol altına alınarak olumsuz etkilerinden çevre ve insanın korunmasına yönelik idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir:
 • Tehlikeli kimyasalların tespiti, sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin usul ve esasları,
 •  Tehlikeli kimyasalların üretimi, depolanması, aşınması faaliyetlerine ilişkin esasları,
 •  Tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşyanın kullanımı ve piyasaya arzına ilişkin esasları,
 •  Kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin usul ve esasları,
 •  Tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşya ile iştigal olunmasına ilişkin hükümleri,
 •  Kimyasallar ile tehlikeli eşyanın piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin hükümleri,
 •  Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanmasına ve dağıtımına ilişkin usul ve esasları, kapsar.
8- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği;
 •  İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,
 • Üretiminin ve taşınmasının kontrolünün sağlanmasına,
 • İthalinin yasaklanmasına ve ihracatının kontrolüne,
 •  Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanmasına,
 •  Üretiminin kaynağında en aza indirilmesine,
 •  Üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda, üretildiği yere en yakın mesafede bertaraf edilmesine,
 • Yeterli bertaraf tesisi kurulması ve bu tesislerin çevresel bakımdan sağlıklı bir şekilde kontrolüne,
 • Çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları kapsar.
9- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik; Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamaktır. Bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü aracın operatör veya sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını belirlemektir.
(31.03.2007/ Yürürlüğe giriş tarihi 01.01.2009)
Ülkemizin de içinde bulunduğu, tüm Avrupa ülkeleri ile Bağımsız Devletler Topluluğu’nun üye olduğu ADR
4. Sınıf yanıcı maddeler hakkında bilgi için linke gidebilirsiniz
https://www.tehlikelimaddetasimaciligi.org/sinif_4_katilar_hards.html
Konvansiyonu’nun genel özellikleri;
 • Yanıcı ve patlayıcı özellikleri bulunan tehlikeli maddelerin yükleme, taşınma ve boşaltılmasına ilişkin kuralları,
 • Sürücülerin katılmak zorunda oldukları minimum eğitim sürelerini, eğitim müfredatını ve ADR ehliyeti alma koşullarını,
 • ADR taşımasında kullanılan araçların görülebilir şekilde taşımak zorunda oldukları uyarı levha ve işaretleri,
 • ADR taşımaya uygun kamyon ve çekici gibi araçlarla yük taşımaya mahsus römork, yarı römork araçlarının, konteyner ve benzeri yük kaplarının sahip olması gereken teknik özellikleri,
 • ADR taşıması ile ilgili düzenlenmesi ve taşıma sırasında bulundurulması zorunlu olan belgeleri,
 • Araç sahibi, sürücü ve yükleticinin ADR kapsamındaki sorumluluklarını,
 • Kaza ve acil durumlarda alınacak önlem ve prosedürleri,
 • Araç üzerinde bulundurulması zorunlu ilave teçhizat ile sürücünün bulundurmak ve kullanmak zorunda olduğu teçhizatı,
 • Yüklerin konteyner ve kaplarının teknik özelliklerini, işaretlenmesini ve kayıt altına alınmasını tüm ayrıntıları ile düzenleyen bir anlaşmadır.

[alert-note]                       Kütle hakkındaki yazımızı okumak için tıklayabilrsiniz

https://www.tehlikelimaddetasimaciligi.org/kutle.html[/alert-note]

Tehlikeli Madde Taşımacılığı sitemizi twitter da takip edebilir, yeni yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Leave a Reply