TEHLİKELİ MADDELERİN AMBALAJLANMASI VE DEPOLANMASI

Tehlikeli madde ve müstahzarlarının ambalajlanması, depolanması, taşınması işlerinden biri veya birkaçı ile uğraşanlar bu Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Bu işlerin ücret karşılığı üçüncü kişi veya kuruluşlara yaptırılması durumunda da, işveren kişi veya kuruluş, işi yapanla birlikte müteselsilen sorumludur.

1.4.1. Ambalajlama Zorunluluğu

Tehlikeli madde ve müstahzarlar, bu Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uyularak, normal depolama ve taşıma şartlarında, sızma, kaçak, dökülme, bulaşma ve benzeri yollarla ambalaj dışına çıkmaları önlenecek şekilde ambalajlandıktan sonra piyasaya arz edilebilir. Tehlikeli maddeler taşınırken mutlaka kapalı bir şekilde (dökme taşımaları hariç) taşınmalıdır. Tehlikeli madde paketleri, normal şartlar altında, maddenin dışarıya sızmayacak şekilde imal edilmiş ve kapatılmış olmalıdır. Paketler yapılarına ve kapasitelerine göre farklılık göstermektedir. Tüm maddeler UN onaylı ambalajlarda paketlenmek zorundadır. Bu işaret aşağıda gösterilmiş olup, test detaylarını, üretim tarihi, onaylayan ülke vb. içeren bir kodlama sistemi ardında yer almaktadır.Piyasaya arz şekli özel mevzuata tabi madde ve müstahzar için, yukarıdaki hükümlere uyulması gerekmez. Ambalajlanmamış madde ve müstahzarların taşınması ve depolanması ile uğraşanlar, piyasaya arz şekli özel mevzuata tabi madde ve müstahzarlar ile ilgili durumlar dışında, ilgili idareden özel izin almak zorundadırlar.

1.4.2. Ambalajsız Taşıma ve Depolama

Bir başka ürünün üretiminde ham madde, ara madde olarak kullanılacak veya yakıt olarak piyasaya sürülmek istenen madde ve müstahzarların;
 • Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek uygun sistem ve araçlarla taşınması ve depolanmasına,
 • Araç ve depo yerinin kapalı sistem olması durumlarında ambalajsız depolama ve taşınmasına izin verilebilir.

tehlikeli madde ambalajlama1.4.3. Ambalajlama Şartları

Tehlikeli madde ve müstahzarlarının içine konduğu kapların genel görünümü aşağıdaki gibi olmalıdır.

 • Ambalajların şekli ve etiketleri, genel görünüm ve kapsamları açısından gıda maddelerinin ambalajları ile aynı veya karıştırılabilir benzerlikte seçilemez.
 • Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan etiketler ambalaj kapları üzerine uygun olarak yerleştirilir.

Tehlikeli madde ve müstahzarlarının ambalaj kaplarına konulmasında aşağıdaki genel kurallara uyulması zorunludur.

 • Ambalajlanan madde, ambalaj kabının dışına bulaşmamalıdır.
 • Ambalaj kabı, içine konulan maddeden etkilenmemeli, onun özelliklerini değiştirmemelidir.
 • Sıvı halinde madde ve müstahzarların ambalajlanmasında, ısıl genleşmeler sonucu, patlama, yırtılma, gibi istenmeyen durumların önüne geçilebilmesi için, kaplarda boş hacim bırakılmalıdır.
 • Maddenin ambalajlanmasında iç içe kaplar kullanılmışsa, iç kaptan dış kaba sızma olmamalıdır. Cam, seramik gibi kırılgan malzemeden yapılmış iç kaplar ile ambalajlamada, kırılmanın önlenmesi için iç ve dış kaplar arasında şok direncine sahip uygun destekleme malzemeleri kullanılmalı veya benzeri önlemler alınmalıdır.
 • Birbiri ile şiddetli reaksiyon veren maddeleri taşıyan iç kaplar, aynı dış kap içinde depolanamaz ve taşınamaz.
 • Çok tehlikeli oldukları için bir sıvı ile ıslatılarak veya seyreltilerek korunması gereken maddelerin ambalajlanmasında, kaçakları tamamen önleyecek tasarımlar kullanılır ve yeterli önlemler alınır.
 • Ambalaj olarak kullanılacak her türlü madde, malzeme ve araç, kullanım amacına uygun fonksiyon testlerinden geçirilir.
 • Taşıma ve depolama sırasında, sıcaklığın artması, hava basıncı değişimi, çalkalanma gibi nedenlerle, kap içindeki madde tehlikeli boyutlarda gaz oluşturuyor ve basıncı artıyorsa, fazla gazı dışarı atarak otomatik basınç ayarlamasını sağlayacak sistemler takılmış kaplar kullanılmalıdır. Ancak, çıkan gazın tehlikeli ve zararlı olması durumunda, tehlikeyi önleyici başka önlemlerin alınması gerekir.
 • Üretici ithal ettiği veya ürettiği madde ve müstahzarın taşınmasından kaynaklanan ambalaj malzemesinin, ilgili yönetmelikler uyarınca, en aza indirilmesi veya bertaraf edilmesinden yükümlüdür. Üretici bu durumda sorumluluğu başkasına devredemez ve gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

ADR Belgesi nedir ve ne için kullanılır;
https://www.tehlikelimaddetasimaciligi.org/adr-belgesi.html

TMGD hakkında bilgi almak için bu linke tıklayabilirsiniz

ara depolamaDepolama

Tehlikeli madde ve müstahzarları; özellikleri, depolanmaları ve diğer şekillerdeki iştigalleri sırasında arz edebilecekleri tehlikenin cinsine göre sınıflara ayrılmıştır. Tehlikeli kimyasal madde ve müstahzarlarını üretenler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde depolama yapmakla yükümlüdür. Bu maddelerin kötü amaçlı ve veya sorumsuz kişilerin eline geçmemesi ve amaç dışında kullanılmaması için gerekli önlemler, işletme müdürü, serbest bölgelerde serbest bölge müdürleri tarafından alınır.
 • Tehlikeli kimyasal madde ve müstahzarlarının konduğu depolar, depolanan maddenin oluşturabileceği zararlar göz önüne alınarak, gerekli ısı, izolasyon, yıldırımdan koruma, havalandırma, alarm, yangın söndürme gibi sistemler ile donatılır ve amacına uygun malzemelerle inşa edilir.
 • Depolara ve bunların yakınına, depolanan madde veya müstahzarlarının yükleme, boşaltma ve kullanımları sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeler ve bu tehlikelere karşı korunma önlemleri ile ilgili uyarı işaretleri ve yazıları asılır.
 • Tehlikeli madde ve müstahzarları, ilaç, hayvan ilacı, gıda maddesi, hayvan yemi ve bunların katkı maddeleri ile aynı depolara konulamaz.
 • Korozif, az zehirli ve tahriş edici, özelliği ile etiketlenmiş olan madde ve müstahzarların depolanmasında, insan ve çevre sağlığı açısından işletmede gerekli yerlerde uyarı levhaları bulundurulur.
 • Çok özel niteliğe sahip madde ve müstahzarlar kilitli mekanlarda depolanır. Bunların depolanması ile sorumlu kişiler, işletme müdürü ve konu ile ilgili personel dışındaki kişilerin bu maddelerle temasını önlemek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
 • Akaryakıt istasyonlarında satılan madde ve müstahzarlar için kilitli mekanlarda depolama şartı aranmaz.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı sitemizi twitter da takip edebilir, yeni yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Leave a Reply